Privacy & cookiebeleid

Voordat je in een diepe slaap valt, zet een lekkere bak sterke koffie en leun achterover. Ik beloof je dat we het zo licht en begrijpelijk mogelijk houden. 😉☕️

 

Artikel 1. Definities

1.1. In dit privacy- en cookiebeleid worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Account: Het account van de Klant op de Website;

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Betrokkene: De natuurlijke persoon van wie Persoonsgegevens worden verwerkt;

Klant: De rechtspersoon, de organisatie of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf die met wpMula een Overeenkomst is aangegaan;

Overeenkomst: De overeenkomst tussen de Klant en wpMula;

Persoonsgegevens: Gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Website: De site https://wpmula.nl/;

Websitebezoeker: De natuurlijke persoon die de Website bezoekt;

wpMula: De gebruiker van dit privacy- en cookiebeleid: Webatleten handelend onder de naam “wpMula”, gevestigd aan Prins Willem-Alexanderlaan 1427 te Apeldoorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 77034120.

1.2. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud en vice versa.

 

Artikel 2. Algemeen, verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens

2.1. In dit privacy- en cookiebeleid staat beschreven op welke wijze wpMula Persoonsgegevens verwerkt i.v.m. de Overeenkomsten en van welke cookies de Website gebruik maakt.

2.2. De verwerkingsverantwoordelijke is:

wpMula

Prins Willem-Alexanderlaan 1427
7312 GB Apeldoorn

KvK-nummer: 77034120

e-mailadres: info@wpmula.com
Telefoonnummer: + 31 6 42677371

2.3. Voor wpMula is een zorgvuldige omgang met Persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens handelt wpMula volgens de AVG.

 

Artikel 3. Betrokkenen en verzamelen van Persoonsgegevens

3.1. WpMula verwerkt Persoonsgegevens van contactpersonen van de Klant.

3.2. WpMula verzamelt Persoonsgegevens op het moment dat:
a. De Klant via de Website een bestelling bij wpMula heeft geplaatst;
b. De Klant een Account heeft aangemaakt.

 

Artikel 4. Persoonsgegevens

4.1. WpMula verwerkt de volgende Persoonsgegevens:
a. Voornaam;
b. Achternaam;
c. Indien het vestigingsadres van het bedrijf van de Klant gelijk is aan het privé adres van de Klant: Adres, postcode, plaats en land;
d. E-mailadres;
e. Telefoonnummer;
f. Inloggegevens van het Account;
g. IP-adres.

4.2. De Persoonsgegevens genoemd onder sub. a. t/m e. zijn noodzakelijk voor de totstandkoming van de Overeenkomst.

4.3. De Persoonsgegevens genoemd onder sub. a. t/m f. zijn noodzakelijk voor het aanmaken van het Account.

4.4. WpMula verwerkt geen bijzondere Persoonsgegevens.

 

Artikel 5. Doeleinden en grondslagen

5.1. WpMula verwerkt de Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. Totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst, zoals:
i. Het sturen van een bevestiging van de totstandkoming van de Overeenkomst;
ii. Het aanmaken van een Account;
iii. Het sturen van een bevestiging dat het Account is aangemaakt;
iv. Het ter beschikking stellen van de afgenomen software;
v. Het verzorgen van hosting.
Hiervoor worden de Persoonsgegevens verwerkt genoemd in artikel 4.1 sub a. t/m sub. g.
De grondslag van deze verwerking is de uitvoering van de Overeenkomst.

b. Communicatiedoeleinden, zoals:
i. Het in behandeling nemen van een vraag, opmerking, verzoek of klacht;
ii. Het informeren over de voortgang van de afhandeling van een vraag, opmerking, verzoek of klacht.
Hiervoor worden de volgende Persoonsgegevens verwerkt: Voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.
De grondslag van deze verwerking is de uitvoering van de Overeenkomst.

c. Administratieve doeleinden, zoals:
i. Het opstellen van de factuur;
ii. Het via de e-mail sturen van de factuur;
iii. Het bijhouden van een database met zakelijke relaties.
Hiervoor worden de Persoonsgegevens verwerkt genoemd in artikel 4.1 sub a. t/m sub. e.
De grondslag van deze verwerking is de uitvoering van de Overeenkomst.

d. Marketingdoeleinden, zijnde het sturen van nieuwsbrieven, zie ook artikel 6.
Hiervoor worden de volgende Persoonsgegevens verwerkt: Voornaam, achternaam en e-mailadres.
De grondslag van deze verwerking is de toestemming van de Betrokkene.

e. Het kunnen achterhalen waarvandaan de bestelling komt.
Hiervoor wordt het volgende Persoonsgegeven verwerkt: IP-adres.
De grondslag van deze verwerking is de toestemming van de Betrokkene.

5.2. Het is mogelijk dat wpMula op basis van de grondslag wettelijke verplichting genoodzaakt is Persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld ingeval van fraude of op bevel van de politie.

5.3. WpMula verwerkt alleen de Persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. WpMula streeft naar minimale gegevensverwerking.

5.4. WpMula zal de Persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan omschreven in dit privacy- en cookiebeleid.

5.5. WpMula maakt geen gebruik van automatische besluitvorming.

 

Artikel 6. Nieuwsbrieven

6.1. Er worden enkel nieuwsbrieven naar de Betrokkene gestuurd, indien de Betrokkene zich heeft ingeschreven voor nieuwsbrieven en zodoende de Betrokkene toestemming heeft verleend voor het sturen van deze nieuwsbrieven naar het door de Betrokkene opgegeven e-mailadres. De Betrokkene kan zich te allen tijde afmelden voor deze nieuwsbrieven.

6.2. De Betrokkene kan zich op de volgende wijzen afmelden voor nieuwsbrieven:
a. Door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de Betrokkene zich kan afmelden voor nieuwsbrieven. Een afmeld link is in elke nieuwsbrief opgenomen;
b. Door contact op te nemen met wpMula, zie artikel 2.2 voor de contactgegevens.

 

Artikel 7. Derden

7.1. WpMula schakelt bij de uitvoering van zijn bedrijfsactiviteiten derden in die Persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om ICT-dienstverleners, zoals een hostingbedrijf, boekhoudkundige dienstverleners en de betaalprovider Mollie. Ingeschakelde derden hebben alleen toegang tot de Persoonsgegevens als dit nodig is om de overeengekomen diensten aan wpMula te leveren en voor zover wettelijk toegestaan.

 

Artikel 8. Beveiligingsmaatregelen en opslag

8.1. Om inzage van Persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van Persoonsgegevens te voorkomen, heeft wpMula verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de Persoonsgegevens. WpMula heeft o.a. de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:
a. De Website beschikt over een SSL-certificaat;
b. Er wordt geen gebruik gemaakt van onbekende/open Wifi;
c. Persoonsgegevens worden tijdens transport versleuteld;
d. WpMula maakt gebruik van twee-factor of multi-factor-authenticatie;
e. WpMula houdt een datalekregister bij;
f. Apparatuur en e-mail is verplicht beveiligd met wachtwoorden en antivirussoftware;
g. WpMula heeft regels voor het kiezen, vastleggen en vernieuwen van wachtwoorden.

8.2. WpMula zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren zoals omschreven in artikel 5.1, waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij er een wettelijke plicht is die langere bewaring vereist.

8.3. WpMula slaat de Persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Het is mogelijk dat een derde partij die wpMula inschakelt, zie ook artikel 7.1, Persoonsgegevens opslaat buiten de EER. Indien Persoonsgegevens worden verwerkt in een land buiten de EER met niet een passend beschermingsniveau, dan neemt wpMula passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens goed beschermd worden, bijvoorbeeld dat de betreffende derde partij, middels een (verwerkers)overeenkomst, zoals een modelcontract goedgekeurd door de Europese Commissie, of op enige andere wijze, een passend beschermingsniveau garandeert. Indien de Betrokkene meer informatie wenst omtrent deze waarborgen en waar die geraadpleegd kunnen worden, dan kan de Betrokkene contact opnemen met wpMula, zie artikel 2.2 voor de contactgegevens.

 

Artikel 9. Wissen van Persoonsgegevens

9.1. WpMula zal Persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:
a. De Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
b. De Betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
c. De Persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.

9.2. WpMula is niet verplicht Persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

 

Artikel 10. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen

10.1. Op verzoek verleent wpMula aan de Betrokkene inzage in de Persoonsgegevens die wpMula van de Betrokkene verwerkt en verstrekt wpMula de Betrokkene kosteloos een kopie van deze Persoonsgegevens in een zodanige vorm zodat de Betrokkene zelf de Persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.

10.2. WpMula biedt de Betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die wpMula van de Betrokkene verwerkt te corrigeren of te verwijderen.

 

Artikel 11. Bezwaar

11.1. De Betrokkene kan bij wpMula bezwaar maken tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens indien de Betrokkene daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden heeft. Nadat wpMula het bezwaar van de Betrokkene heeft ontvangen, stopt wpMula met de verwerking van de Persoonsgegevens van de Betrokkene, tenzij wpMula bij de verwerking van Persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de Betrokkene.

 

Artikel 12. Recht van beperking

12.1. Indien door de Betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn Persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn Persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de Betrokkene wpMula verzoeken de verwerking van zijn Persoonsgegevens te beperken.

 

Artikel 13. Toestemming

13.1. De Betrokkene kan een verleende toestemming m.b.t. de verwerking van zijn Persoonsgegevens op ieder moment intrekken. De intrekking van een toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

 

Artikel 14. Vragen, verzoeken en klachten

14.1. Voor:
a. Vragen over dit privacy- en cookiebeleid en/of over de wijze waarop wpMula Persoonsgegevens verwerkt; of
b. Het intrekken van een verleende toestemming; of
c. Het uitoefenen van een van de rechten omschreven in artikel 10, 11 of 12; of
d. Het melden van (vermoedelijke) misbruik dat wordt gemaakt van de Persoonsgegevens die wpMula verwerkt van de Betrokkene,
kan de Betrokkene via de e-mail, info@wpmula.com, contact opnemen met wpMula.

14.2. Indien de Betrokkene een beroep doet op een van de rechten omschreven in artikel 10, 11 of 12, dan:
a. Kan wpMula, indien wpMula twijfelt of hij met de juiste persoon te maken heeft, om extra informatie vragen;
b. Informeert wpMula de Betrokkene binnen 1 maand na het ontvangst van het verzoek over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven.

14.3. Indien wpMula op verzoek van de Betrokkene Persoonsgegevens van de Betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de Persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt wpMula de Betrokkene daarvan op de hoogte.

14.4. Indien de Betrokkene van mening is dat de verwerking van Persoonsgegevens door wpMula niet in overeenstemming is met dit privacy- en cookiebeleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de Betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij een toezichthoudende autoriteit in het land waar de Betrokkene woonachtig is.

 

Artikel 15. Cookiebeleid

Uitleg over cookies

15.1. De Website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op de computer of de mobiele apparatuur van de Websitebezoeker worden opgeslagen wanneer de Websitebezoeker de Website bezoekt.

15.2. Indien de Websitebezoeker geen toestemming geeft voor het plaatsen van cookies waarvoor toestemming is vereist, dan worden enkel de cookies geplaatst waarvoor geen toestemming is vereist.

15.3. De Websitebezoeker kan via zijn internetbrowser het plaatsen van cookies uitschakelen. Daarnaast kan de Websitebezoeker ook alle informatie die eerder is opgeslagen met cookies via de instellingen van zijn internetbrowser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de Websitebezoeker vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn internetbrowser. Het is mogelijk dat door het uitschakelen van bepaalde cookies de Website niet meer optimaal functioneert, de Websitebezoeker niet meer kan inloggen op de Website en/of de Websitebezoeker geen bestelling in zijn winkelmandje kan plaatsen.

Soorten cookies

15.4. De Website maakt gebruik van de volgende cookies:
a. Functionele cookies;
b. Analytische cookies.

15.5. De Website maakt geen gebruik van tracking cookies.

Functionele cookies

15.6. De Website maakt gebruik van functionele cookies om de Website optimaal te laten werken. Met functionele cookies:
a. Kan de Website de Websitebezoeker herkennen wanneer de Websitebezoeker de Website weer bezoekt;
b. Onthoudt de Website de voorkeursinstellingen van de Websitebezoeker, zoals een taalvoorkeur;
c. Wordt de bestelling in zijn winkelmandje geplaatst, onthouden en opgeslagen en kan afgerekend worden;
d. Past de indeling van de Website zich aan, aan het beeldschermformaat waarmee de Websitebezoeker de Website raadpleegt.

15.7. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het correct laten functioneren van de Website.

Analytische cookies

15.8. Met behulp van analytische cookies kan wpMula informatie verzamelen en analyseren die verbonden is aan de wijze van het gebruik van de Website. Met analytische cookies wordt het gebruik van de Website gemeten. Door het gebruik van analytische cookies verwerkt wpMula gegevens over het gebruik van de Website zoals het aantal bezoekers, prestatiestatistieken en vergelijkbare gegevens.

15.9. Analytische cookies worden door Google geplaatst ten behoeve van wpMula. De informatie die Google verzamelt wordt geanonimiseerd.

15.10. Het IP-adres van de Websitebezoeker wordt enkel middels een cookie opgeslagen indien de Websitebezoeker daarvoor zijn toestemming heeft verleend.

 

Artikel 16. Wijzigingen

16.1. WpMula behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy- en cookiebeleid, bijvoorbeeld vanwege wijzigingen in wet- of regelgeving. Op de Website staat de nieuwste versie van het privacy- en cookiebeleid van wpMula.


Versie februari 2024